R – četnost a graf

Dostal jsem pověření z nejvyšších míst vyrobit statistické zhodnocení dotazníků. A protože bytostně nemám rád Excel, našel jsem R a zkouším.

Udělal jsem data do CSV souboru a nahrál do R (RStudio)

> head(dotaznik.csv)
 num type gender age height weight      edu
1  1  H   M 60  182  100 Vysokoškolské
2  2  H   M 49  188  102   Vyučen/a
3  3  H   M 61  176   75   Vyučen/a
4  4  H   M 56  180  110    Střední
5  5  H   M 47  180   95 Vysokoškolské
6  6  H   M 48  178   95    Střední

Zkusíme vyrobit četnost vzdělání (edu) a potom ji ještě rozdělit podle pohlaví (gender).

> edu <- table(dotaznik.csv$edu)
> edu

   Střední Vysokoškolské Vyšší odborné   Vyučen/a 
      30       7       2      25 
   Základní 
      6

Máme tabulku, ale potřebujeme z ní frame

> fedu <- as.data.frame(edu)
> fedu
      Var1 Freq
1    Střední  30
2 Vysokoškolské  7
3 Vyšší odborné  2
4   Vyučen/a  25
5   Základní  6

Přidáme relativní četnost (mean)

> fedu$mean <- fedu$Freq / sum(fedu$Freq)
> fedu
      Var1 Freq    mean
1    Střední  30 0.42857143
2 Vysokoškolské  7 0.10000000
3 Vyšší odborné  2 0.02857143
4   Vyučen/a  25 0.35714286
5   Základní  6 0.08571429

A teď na graf. Používáme ggplot2.

ggplot(fedu, aes(x=Var1, y=Freq)) + geom_bar(stat='identity')

Rplot1

Fajn. Ale chceme graf otočit

ggplot(fedu, aes(x=Var1, y=Freq)) + geom_bar(stat='identity') + coord_flip()

Rplot2

Teď ještě smazat popisek osy x a přepsat osu y.

ggplot(fedu, aes(x=Var1, y=Freq)) + geom_bar(stat='identity') +
coord_flip() +
xlab('Vzdělání') + 
theme(axis.title.x = element_blank()) + 
ggtitle('Dosažené vzdělání')

Rplot3

A finálně přidáme hodnoty frekvence do jednotlivých sloupců.

ggplot(fedu, aes(x=Var1, y=Freq)) + 
geom_bar(stat='identity', position=position_dodge()) + 
geom_text(aes(label=Freq), hjust=1.3, color="white",position = position_dodge(0.9), size=3.5) + 
coord_flip() + 
xlab('Vzdělání') + 
theme(axis.title.x = element_blank()) + 
ggtitle('Dosažené vzdělání')

Rplot4

A teď trochu komplexněji. Ještě to rozdělíme na muže a ženy..

> edu <- table(dotaznik.csv$gender, dotaznik.csv$edu)
> edu
  
  Střední Vysokoškolské Vyšší odborné Vyučen/a Základní
 M   10       4       2    17    1
 Ž   20       3       0    8    5

> fedu <- as.data.frame(edu)
> fedu
  Var1     Var2 Freq
1   M    Střední  10
2   Ž    Střední  20
3   M Vysokoškolské  4
4   Ž Vysokoškolské  3
5   M Vyšší odborné  2
6   Ž Vyšší odborné  0
7   M   Vyučen/a  17
8   Ž   Vyučen/a  8
9   M   Základní  1
10  Ž   Základní  5

a přidáme graf

> ggplot(fedu, aes(x=Var2, y=Freq, fill=Var1)) + 
geom_bar(stat='identity', position=position_dodge()) + 
geom_text(aes(label=Freq), hjust=1.6, color="white",position = position_dodge(0.9), size=3.5) + 
coord_flip() + 
xlab('Vzdělání') + 
theme(axis.title.x = element_blank()) + 
ggtitle('Dosažené vzdělání') + 
labs(fill = 'Pohlaví')

Rplot6

A co když budeme chtít jeden bar, ale rozdělený podle hodnot?

# seridime podle Var2 a Freq
> library(plyr)
> fedu_s <- arrange(fedu, Var2, Freq)
> fedu_s
  Var1     Var2 Freq
1   M    Střední  10
2   Ž    Střední  20
3   Ž Vysokoškolské  3
4   M Vysokoškolské  4
5   Ž Vyšší odborné  0
6   M Vyšší odborné  2
7   Ž   Vyučen/a  8
8   M   Vyučen/a  17
9   M   Základní  1
10  Ž   Základní  5

# a pridame souhrnny soucet, rozdeleny s kazdym jinym Var2
> fedu_s_sum <- ddply(fedu_s, 'Var2', transform, label_ypos=cumsum(Freq))
> fedu_s_sum
  Var1     Var2 Freq label_ypos
1   M    Střední  10     10
2   Ž    Střední  20     30
3   Ž Vysokoškolské  3     3
4   M Vysokoškolské  4     7
5   Ž Vyšší odborné  0     0
6   M Vyšší odborné  2     2
7   Ž   Vyučen/a  8     8
8   M   Vyučen/a  17     25
9   M   Základní  1     1
10  Ž   Základní  5     6

A graf

ggplot(fedu_s_sum, aes(x=Var2, y=Freq, fill=Var1)) + 
geom_bar(stat='identity') + 
geom_text(aes(label=Freq, y=label_ypos), hjust=1.6, color="white", size=3.5) + 
coord_flip() + 
xlab('Vzdělání') + 
theme(axis.title.x = element_blank()) + 
ggtitle('Dosažené vzdělání') + 
labs(fill = 'Pohlaví')

Rplot7

 

Posted in R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 6 =