Dokumenty…

Požadované dokumenty k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení na ČOV a SP pro dům. Je toho halda, bohužel

 • projekt domu:
  • architektura včetně situaček a pohledů, střechy, krovů, detailů atd
  • statika
 • topení
 • přípojka plynu
 • zdravotechnika
  • přípojka kanalizace
  • přípojka vody
  • dešťová voda
 • přípojka elektro
 • projekt elektro (instalace)
 • projekt ČOV
 • radon
 • hydrogeologická a geologickoinženýrská zpráva
 • vyjádření o existenci sítí
  • Telefonica O2
  • ČEZ
  • ČEZ ICT
  • RWE
  • SčVaK
  • UPC
  • ČRa
 • souhlas obce s výstavbou
 • souhlas orgánu ochrany ovzduší a silničně-správního orgánu
 • vyjádření HZS
 • požární zpráva
 • energetický průkaz
 • energetický štítek budovy
 • smlouvy o připojení
  • ČEZ
  • RWE
  • SčVaK

a samozřejmě žádosti na stavební úřad – změna územního rozhodnutí + životní prostředí, vodoprávní řízení + stavební povolení na ČOV, stavební povolení na dům…

A k žádosti o stavební povolení doložit:

 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
 • plná moc v případě zastupování stavebníka
 • projektová dokumentace stavby
 • plán kontrolních prohlídek stavby
 • údaje o  splnění požadavků dotčených orgánů  – jsou součástí projektové dokumentace
 • doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena)
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas  (pokud je vydal jiný správní orgán)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem,      pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny (např. ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, památkové péče aj.)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese,  pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při územním řízení nebo při vydání územního souhlasu (např. elektrické energie, plynu, vody, tepla, kanalizace aj.)

ach jo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 9 = 15